Obec Budmerice

História Budmeríc

Obec Budmerice sa nachádza v malebnom prostredí pod úpätím Malých Karpát. Ležia na Trnavskej pahorkatine v údolí potoka Gidra. Staršie osídlenie lokality dokladajú nálezy neolitného sídliska, staršej doby bronzovej, popolnicového pohrebiska lužiackej kultúry, sídliska velatickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Obec so starým osídlením sa písomne spomína po prvý raz v roku 1296 (Budmer). Od 16. stor. patrila panstvu Červený Kameň, tak ako aj ostatné okolité obce. 11. augusta 1705 v bitke pri Budmericiach cisárske vojská porazili uhorských povstalcov pod vedením kniežaťa Františka Rákócziho. Správa o porážke uhorských vojsk cisárskym vojskom, ktorého generálom bol aj budmerický zemepán Ján Pállfy a osobne im tu velil, prebehla vtedajšou tlačou.

Obyvateľstvo a stavby

Obyvatelia Budmeríc sa zaoberali poľnohospodárstvom, povozníctvom. V 17. storočí bolo na vysokej úrovni hrnčiarstvo a mlynárstvo. V 16. stor. panstvo Červeného kameňa tu vybudovalo rozsiahle rybníky s chovom rýb ktoré sa zachovali dodnes.

V r. 1899 zahájilo činnosť úverové družstvo. Za 1. ČSR boli obyvatelia roľníkmi, poľnohospodármi a robotníkmi na miestnom veľkostatku. Do r. 1935 tu pracovala škrobáreň a do r. 1966 tehelňa. Na začiatku 20. stor. pracovala v obci vyšívačská dielňa pre spolok Izabella. V 19. storočí gróf Ján Pálffy, veľký milovník prírody a poľovačiek, dal postaviť v polesí Lindava poľovnícky kaštieľ. Dokončený bol v r. 1889. Je v štýle romanticky chápaných pseudo slohov s vežami a vikiermi. Vnútorné zariadenie pochádza z konca 18. storočia a z 1.polovice 19 stor. Od roku 1946 bol zriadený v bývalom Pálffyho kaštieli Dom spisovateľov pre tvorivú prácu a oddych. Anglický park, ktorý ho obklopuje, je miestom príjemných prechádzok . Predpokladá sa že inšpiračným zdrojom pre Pálffyho boli renesančné zámky vo Francúzku na Loire.

Náboženstvo

Z hľadiska náboženstva je obec Budmerice orientovaná výlučne na katolícke náboženstvo. V r. 1543 v obci už stál opustený kostol. Pôvodne gotický kostol Povýšenia sv. Kríža bol po požiari v. r. 1706 opravený , v. r. 1782 znovu postavený a po r. 1945 rozšírený. Kaplnka sedembolestnej Panny Márie (nachádza sa na cintoríne), pochádza z r. 1768.

Novšie dejiny Budmeríc

V roku 1906 bol v obci Budmerice založený Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý funguje až do dnes.

V čase prvej Slovenskej republiky sa ekonomická a sociálna situácia obyvateľstva Budmeríc mierne zlepšila. Základné premeny sa uskutočňovali po 2. svetovej vojne.

Počas obdobia socializmu sa v obci vybudoval miestny rozhlas, športový štadión, verejné osvetlenie, základná škola s materskou školou, telocvičňa, školské bytovky, rozvody zemného plynu, telefónne rozvody, hasičská zbrojnica, dom kultúry…

Po revolúcii v roku 1989 sa tempo rekonštrukcie a investičných akcií ešte zvýšilo. V súčasnosti obec je plynofikovaná a vodovodná sieť je v každej ulici.

V Budmericiach máme vybudovanú základnú školu s materskou školou, ktorú navštevujú deti aj z obcí Jablonec a Štefanová. V roku 1998 bolo dané do užívania novovybudované zdravotné stredisko , ktoré slúži pre širokú verejnosť v poskytovaní zdravotníckych služieb. V roku 2004 bola daná do užívania bytovka s 8. nájomnými bytmi ďalšia bytovka v roku 2006 so 6. nájomnými bytmi. Veľkým tempom sa rozbehla individuálna bytová výstavby a preto v Budmericiach vznikol spoločný obecný úrad pre územné plánovanie a stavebný poriadok obcí Budmerice, Báhoň, Jablonec a Štefanová. Oblasť školstva metodicky riadi Spoločný školský úrad so sídlom v Častej. Obec Budmerice zrekonštruovala budovu starej školy na Centrum sociálnych služieb.

Do dnes si naša obec zachováva poľnohospodársky charakter a sídli  v nej Poľnohospodárske družstvo Budmerice.

Organizácie

V roku 2004 sa Budmerice začlenili do mikroregiónu “Červený kameň “. V obci sú aktívne viaceré záujmové a spoločenské organizácie ako napríklad: DHZ Budmerice,  Jednota dôchodcov Slovenska – MO Budmerice, MO Matice Slovenskej, poľovnícke združenie TOPOĽ Budmerice, OO SRZ Budmerice, futbalový klub Družstevník Budmerice, šachový klub, Klub vojakov v zálohe, Spolok vinárov a fajnkoštérov, lodenica “GIDRA” . Úspešné výsledky aj v mimoškolskej činnosti dosahujú žiaci základnej školy s materskou školou v rôznych súťažiach aj v rámci Slovenska.

Viacerí jednotlivci prejavujú svoju zručnosť v košikárstve, keramikárstve v umeleckom rezbárstve, výrobe perníkov a v iných oblastiach.

Osobnosti

Z významných osobností Budmeríc treba spomenúť národného buditeľa – katolíckeho teológa Juraja Holčeka (1811 – 1869), hrdinu SNP – kapitána Jána Rášu (1913 – 1944), spisovateľa, novinára a publicistu Rudolfa Fábryho (1915 – 1982), historika a autora monografie ” Poctivá obec budmerická I. a II. ” PhDr. Jána Tibenského DrSc., ďalšieho historika , autora mnohých historických diel PhDr. Pavla Dvořáka.

Budmerice si pre svoju nádhernú scenériu našli svojich obdivovateľov, ktorí sa do tohto kraja veľmi radi vracajú.