Obec Budmerice

História Budmeríc

Obec Budmerice sa nachádza v malebnom prostredí pod úpätím Malých Karpát. Leží na Trnavskej pahorkatine v údolí potoka Gidra. Staršie osídlenie lokality dokladajú nálezy neolitného sídliska zo staršej doby bronzovej, popolnicového pohrebiska lužiackej kultúry a sídliska velatickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Osada so starým osídlením sa písomne spomína po prvý raz v roku 1296 (Budmer). Od 16. stor. patrila panstvu Červený Kameň tak ako aj ostatné okolité obce. 11. augusta 1705 v bitke pri Budmericiach cisárske vojská porazili uhorských povstalcov pod vedením kniežaťa Františka Rákócziho. Správa o porážke uhorských vojsk cisárskym vojskom ktorého generálom bol aj budmerický zemepán Ján Pállfy a osobne im tu velil prebehla vtedajšou tlačou.

Obyvateľstvo a stavby

Obyvatelia Budmeríc sa zaoberali hlavne poľnohospodárstvom a povozníctvom. V 17. storočí bolo na vysokej úrovni hrnčiarstvo a mlynárstvo. V 16. stor. tu panstvo Červeného kameňa vybudovalo rozsiahle rybníky s chovom rýb, ktoré sa zachovali dodnes.

V roku 1899 zahájilo činnosť úverové družstvo. Za 1. ČSR boli obyvatelia roľníkmi, poľnohospodármi a robotníkmi na miestnom veľkostatku. Do roku 1935 tu pracovala škrobáreň a do roku 1966 tehelňa. Na začiatku 20. stor. pracovala v obci vyšívačská dielňa pre spolok Izabella. V 19. storočí gróf Ján Pálffy, veľký milovník prírody a poľovačiek, dal postaviť v polesí Lindava poľovnícky kaštieľ. Dokončený bol v roku 1889. Je v štýle romanticky chápaných pseudo slohov s vežami a vikiermi. Vnútorné zariadenie pochádza z konca 18. storočia a z 1.polovice 19 stor. Od roku 1946 bol zriadený v bývalom Pálffyho kaštieli Dom spisovateľov pre tvorivú prácu a oddych. Anglický park, ktorý ho obklopuje, je miestom príjemných prechádzok . Predpokladá sa že inšpiračným zdrojom pre Pálffyho boli renesančné zámky vo Francúzku na Loire.

Náboženstvo

Z hľadiska náboženstva je obec Budmerice orientovaná výlučne na katolícke náboženstvo. V roku 1543 v obci už stál opustený kostol. Pôvodne gotický kostol Povýšenia sv. Kríža bol po požiari v roku 1706 opravený , v roku 1782 znovu postavený a po roku 1945 rozšírený. Kaplnka sedembolestnej Panny Márie (nachádza sa na cintoríne), pochádza z roku 1768.

Novšie dejiny Budmeríc

V roku 1906 bol v obci Budmerice založený Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý funguje až do dnes.

V čase prvej Slovenskej republiky sa ekonomická a sociálna situácia obyvateľstva Budmeríc mierne zlepšila. Základné premeny sa uskutočňovali po 2. svetovej vojne.

Počas obdobia socializmu sa v obci vybudoval miestny rozhlas, športový štadión, verejné osvetlenie, základná škola s materskou školou, školské bytovky, rozvody zemného plynu a vody, telefónne rozvody, hasičská zbrojnica, dom kultúry…

Po nežnej revolúcii v roku 1989 sa tempo rekonštrukcie a investičných akcií ešte zvýšilo. V súčasnosti obec je plne plynofikovaná a vodovodná sieť je v každej ulici.

Budmerice majú vybudovanú základnú školu s materskou školou, ktorú navštevujú deti aj z obcí Jablonec a Štefanová. V roku 1998 bolo dané do užívania novovybudované zdravotné stredisko , ktoré slúži pre širokú verejnosť v poskytovaní zdravotníckych služieb. V roku 2004 bola daná do užívania bytovka s 8. nájomnými bytmi ďalšia bytovka v roku 2006 so 6. nájomnými bytmi. Veľkým tempom sa rozbehla individuálna bytová výstavby a preto v Budmericiach vznikol spoločný obecný úrad pre územné plánovanie a stavebný poriadok obcí Budmerice, Báhoň, Jablonec a Štefanová. Oblasť školstva metodicky riadi Spoločný školský úrad so sídlom v Častej. Obec Budmerice zrekonštruovala budovu starej školy na Centrum sociálnych služieb.

Do dnes si naša obec zachováva poľnohospodársky charakter a sídli  v nej Poľnohospodárske družstvo Budmerice.

Organizácie

V roku 2004 sa Budmerice začlenili do mikroregiónu “Červený kameň “. V obci sú aktívne viaceré záujmové a spoločenské organizácie ako napríklad: DHZ Budmerice,  Jednota dôchodcov Slovenska – MO Budmerice, MO Matice Slovenskej, poľovnícke združenie TOPOĽ Budmerice, OO SRZ Budmerice, futbalový klub Družstevník Budmerice, šachový klub, Klub vojakov v zálohe, Spolok vinárov a fajnkoštérov, lodenica “GIDRA” . Úspešné výsledky aj v mimoškolskej činnosti dosahujú žiaci základnej školy s materskou školou v rôznych súťažiach aj v rámci Slovenska.

Osobnosti

Z významných osobností Budmeríc treba spomenúť národného buditeľa – katolíckeho teológa Juraja Holčeka (1811 – 1869), hrdinu SNP – kapitána Jána Rášu (1913 – 1944), spisovateľa, novinára a publicistu Rudolfa Fábryho (1915 – 1982), historika a autora monografie ” Poctivá obec budmerická I. a II. ” PhDr. Jána Tibenského DrSc., ďalšieho historika , autora mnohých historických diel PhDr. Pavla Dvořáka.

Budmerice si pre svoju nádhernú scenériu našli svojich obdivovateľov, ktorí sa do tohto kraja veľmi radi vracajú.

Pri Vašej návšteve Vás veľmi radi ubytujeme v penzióne Lindava.