1pn77lybin067j

PIZZA – rozvoz Budmerice a okolie

ROZVOZ V OBCI BUDMERICE  ZDARMA. Do okolitých obcí robíme rozvoz pizze alebo jedál za sumu: Vištuk, Štefanová, Jablonec, Báhoň                                                                          2,00 € Častá, Doľany                                                                                                              3,00 € Penzión Lindava, Jablonecká 363, 900 86 Budmerice

ubytovací poriadok v penzióne Lindava

Ubytovací poriadok

V súlade so zmluvou o ubytovaní podľa §574 a nasl. Občianskeho zákonníka

 1. Prevádzkovateľom penziónu je firma SIBAX s.r.o. so sídlom 900 86 Budmerice 553 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 • Prevádzkovateľ môže ubytovať len hosťa, ktorý sa riadne prihlási, t.j.predloží zamestnancovi prevádzkovateľa ihneď po príchode svoj platný preukaz totožnosti, na základe ktorého po zapísaní zamestnanec vydá hosťovi kľúč od izby a čipovú kartu (čip) na vstup do penziónu.
 • Prevádzkovateľ poskytuje hosťom služby aspoň v rozsahu a kvalite určenej vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č.277/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.
 • Prevádzkovateľ môže v odôvodnených prípadoch ponúknuť hosťovi iné, než dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 • Na základe objednaného ubytovania je prevádzkovateľ povinný ubytovať hosťa do 21:00 hod., zároveň do tohto času izbu pre hosťa aj rezervuje, v osobitných prípadoch aj neskôr. Hosťa možno ubytovať po 16:00 hod., pri vopred dohodnutých prípadoch i skôr.
 • Ak hosť dodatočne počas pobytu požiada o jeho predĺženie, môže ho prevádzkovateľ presunúť na inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody na veciach ktoré boli ubytovanými osobami alebo pre nich vnesené do priestorov penziónu. Zodpovedá len za veci, ktoré boli prevádzkovateľom prevzaté do úschovy a to do výšky určenej zákonom. Právo na náhradu škody sa musí uplatniť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr do 15 dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, avšak v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku v ubytovacích a odbytových priestoroch.
 • Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného zamestnanca prevádzkovateľa v čase od 8:00 do 20:00 hod. Návšteva je povinná nahlásiť svoje identifikačné údaje zamestnancovi prevádzkovateľa na recepcii do knihy návštev. V ostatných prípadoch bude návšteva považovaná ako hosť, ktorý sa ubytoval v penzióne  a musí riadne zaplatiť za ubytovanie
 1. Pri ochorení alebo zranení hosťa, zamestnanec prevádzkovateľa zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice. Za účelom poskytnutia prvej pomoci sa nachádza lekárnička na recepcii.
 1. Hosť je oprávnený používať izbu len počas doby, ktorú dohodol so zamestnancom prevádzkovateľa. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, je hosť povinný odhlásiť svoj pobyt najneskôr do 10:00 hod. posledného dňa svojho ubytovania a do tohto času aj izbu uvoľniť. Ak tak hosť neurobí v stanovenom termíne, môže mu prevádzkovateľ účtovať cenu pobytu za nasledujúci deň.
 1. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 10:00 hod., je povinný uhradiť cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc. Hosť, ktorý bude požadovať ubytovanie pred 12:00 hod. a izba by preto nemohla byť v predchádzajúcu noc prenajatá, bude povinný uhradiť cenu ubytovania aj za predchádzajúcu noc. Prevádzkovateľ je povinný na toto hosťa vopred upozorniť.
 1. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas doby pobytu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár, prípadne iní zamestnanci prevádzkovateľa.
 1. Hosť pri príchode na izbu si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné nedostatky a poškodenia ihneď nahlási na recepcii prevádzkovateľa. V prípade, že tieto bezodkladne nenahlási na recepcii prevádzkovateľa, bude za tieto zodpovedať ako keby ich spôsobil sám.
 1. Na izbe alebo v spoločenských priestoroch nesmie hosť premiestňovať zariadenia, vykonávať opravy, alebo akékoľvek zásahy do rozhlasových a televíznych prijímačov, sušičov vlasov, routerov, do elektrickej siete alebo inej inštalácie. Inak bude zodpovedať za všetku škodu, ktorá týmto vznikne.
 1. V objekte a zvlášť na izbe, nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa /holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod./ Inak hosť zodpovedá za všetku škodu, ktorá týmto vznikne.
 1. Hosť sa nesmie na izbe, ani v iných priestoroch objektu hlučne zabávať, hlasno počúvať rozhlasový a televízny program. V čase od 22:00 do 6:00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.
 1. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti vo veku do 10 rokov bez dozoru dospelých v izbe a ani v iných priestoroch objektu.
 1. Pri dočasnom odchode z izby je hosť povinný na izbe zavrieť vodovodné kohútiky, zatvoriť okná, vypnúť svetlá.
 • Hosť má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností. Za škody spôsobené na majetku prevádzkovateľa zodpovedá hosť podľa platných predpisov.
 • V penzióne sa nachádza pripojenie na internet, ktoré môže hosť  bezodplatne využívať.
 • Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, ktorý je vystavený na viditeľnom miestne na recepcii, prípadne cenu vopred dohodnutú. Prevádzkovateľ vystaví hosťovi účet z registračnej pokladnice spravidla pri registrácii na ubytovanie. Účet je splatný okamžite po vystavení.
 • Sťažnosti hostí, reklamácie a prípadné návrhy na zlepšenie prevádzky zariadenia prijíma zodpovedný vedúci prevádzkovateľa.
 • Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má prevádzkovateľ právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacích a s tým spojených služieb aj pred uplynutím dohodnutého termínu.
 • V prípade krádeže hosťom, alebo poškodenia na majetku prevádzkovateľa hosťom, budú vyčíslené škody na majetku prevádzkovateľa alebo k nemu prislúchajúcich častí, ktoré je hosť povinný uhradiť pri úhrade záverečného účtu za ubytovanie pri odchode z penziónu.
 • Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí určené len pre personál prevádzkovateľa a taktiež nevkladať predmety do otvorov určených na údržbu objektu. Inak zodpovedá za škodu, ktorá týmto vznikne.
 •  V celom ubytovacom zariadení platí prísny zákaz fajčenia.
 • Hosť má právo parkovať na parkovisku za objektom, ktoré je uzavreté, monitorované kamerovým systémom, ale nie je strážené strážnou službou. Prevádzkovateľ za takto umiestnený dopravný prostriedok zodpovedá v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 • V penzióne a jeho priľahlých priestoroch je prísny zákaz prechovávať omamné a iné psychotropné látky, ako i strelné alebo bodné zbrane.
 • Všetky spoločné priestory penziónu sú monitorované kamerovým systémom.
 • Tento ubytovací poriadok bol schválený prevádzkovateľom a je platný od 1. januára 2023.

Hľadáte zamestnanie?

My hľadáme do kuchyne penziónu Lindava v Budmericiach na TPP kuchárku alebo kuchára s nástupom čo najskôr. Najlepšie vyučení alebo s praxou (aspoň jedno z toho je nutnosť) schopní samostatne pracovať. Pracovná doba do 15:00. Ostatné pracovné podmienky a mzdu dohodneme pri individuálnom pohovore. Taktiež prijmeme do TPP alebo na dohodu na skrátený úväzok chyžnú. Ak máte záujem volajte 0905 353283 alebo píšte na budmerice@penzion-lindava.sk

Obedové menu 22.7. – 28.7.2024

Jedáleň penziónu Lindava je pre verejnosť dočasne zatvorená. Obedové menu Vám dovezieme alebo si ho môžete prísť vziať so sebou. Objednávať môžete deň vopred od 8:00 do 13:00 alebo v deň dodania do 7:30 na tel. čísle 0948 940225. O znovu otvorení jedálne Vás budeme včas informovať. PIZZU si môžete objednávať utorok – piatok od 16:30 do 20:00 na tel. čísle 0948 940225.

Ubytovaným hosťom po vzájomnej dohode ponúkame stravovanie v jedálni penziónu (objednávanie vopred)

Jedáleň v penzióne Lindava

Jedáleň v penzióne Lindava je pre verejnosť dočasne zatvorená. Posedenia pre uzavretú spoločnosť sú možné (treba objednať vopred). Obedové menu Vám dovezieme alebo si ho príďte vziať so sebou v čase od 11:00 do 12:00. Objednávať môžete deň vopred od 8:00 do 12:00 alebo v deň dodania do 7:30.

O znovu otvorení jedálne Vás budeme včas informovať.

Pizzu si môžete objednávať utorok – piatok od 16:30 do 20:00. V tomto čase Vám ju aj dovezieme, prípadne si ju môžete vyzdvihnúť v penzióne Lindava.

Obedové menu alebo pizzu si môžete objednávať na tel. čísle 0948 940225